Skladová evidenica je evidencia, ktorá slúži na sledovanie stavu a pohybu zásob. Teda na sledovanie toho z čoho vyrábate, to čo predávate, to čo vyrábate a pod.

Skladovú evidenciu musí viesť každá osoba, ktorá má nejaké zásoby. Vďaka nej zistíte, aké zásoby máte, čo treba objednať, koľko čo stojí. Tiež ju potrebuje aj Váš účtovník, lebo na základe nej účtuje. Skladová evidencia je prehľad stavu a pohybu zásob. Zásoby sú napr. tovar, materiál, vlastné výrobky.

Skladovú evidenciu môžete viesť napríklad pomocou softvéru, tabuľkového procesoru, ale aj v papierovej forme. Forma vedenia evidencie nie je zákonom upravená, je už na Vás aký spôsob si vyberiete.

Vedenie skladových zásob sa zabezpečuje hlavne prostredníctvom príjemok, výdajok, skladových kariet a dodacích listov. Vedie sa priebežne počas celého roka, aby bolo možné robiť aj účtovné zápisy priebežne a aby aj jej výpovedná hodnota mala zmysel.

 

Čo je príjemka, výdajka, skladová karta + čo obsahuje

Skladová karta je list, kde sa zapíšu základné informácie o materiáli ako:

  • Jeho názov
  • Kde sa nachádza
  • V akých merných jednotkách sa skladuje
  • Akékoľvek iné potrebné informácie, ktoré slúžia na identifikáciu

Na skladovej karte sa zapisujú prírastky ako aj výdaje danej zásoby, s údajmi ako dátum, doklad, ktorým sa nakúpili a cenu zásoby.

Príjemka slúži na zaevidovanie príjmov viacerých zásob. Pri nákupe rôznych druhov zásob dostanete jednu faktúry, na základe ktorej vytvoríte jednu príjemku. Tá obsahuje údaje ako názov zásob, prijaté množstvo, jednotková cena, celková cena.

Výdajka zase naopak slúži na zaevidovanie výdaju viacerých zásob, vystavujete ju vtedy, keď odchádzajú zásoby zo skladu. Najčastejší dôvod je predaj zákazníkovi. Obsahuje rovnaké údaje ako príjemka.

Keďže zásoby nakupujete v rôznych cenách, tým pádom aj pri výdaji bude potrebné stanoviť vždy novú cenu. V súčasnosti možno pri výdaji použiť dve metódy:

  • FIFO ­– first in first ou – kedy sa pri výdaji používajú ceny postupne, tak ako sa prijímajú na sklad
  • Priemerná cena – po každom príjme sa vypočíta priemerná cena váženým aritmetickým priemerom, pri výdaji sa používa vždy aktuálna priemerná cena.