Faktúra je doklad, ktorý slúži na zachytenie výmenného obchodu medzi dvoma obchodnými partnermi. Výmenný obchod vzniká napríklad pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby.

Základné členenie faktúr je:

 • Vystavená faktúra – teda faktúra, ktorý vystavíte svojmu odberateľovi, na základe ktorej vám zákazník zaplatí
 • Prijatá faktúra – teda, naopak, je to faktúra, ktorú Vám vystaví dodávateľ a ktorú je potrebné uhradiť.

Povinnosť vystaviť faktúru

Pojem „faktúra“ a všetky jej náležitosti sú upravené zákonom o dani z pridanej hodnoty. Takže povinnosť vystavovať faktúru máte iba v prípade, ak sa vystavuje faktúra v súvislosti s daňou z pridanej hodnoty.

To, že si obchodný partneri medzi sebou zasielajú faktúry, je však zaužívaný postup aj mimo dani z pridanej hodnoty. To znamená, že aj keď sa faktúra netýka DPH, môžete ju vystaviť, len nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tohto zákona. Doklad však musí spĺňať všetky náležitosti podľa zákona o účtovníctve.

Neplatiteľovi DPH najčastejšie môže vzniknúť povinnosť vystaviť faktúru v prípade, že predáva služby do EU (mimo Slovenska).

Faktúru môžete vyhotoviť:

 • V papierovej forme
 • V elektronickej forme (teda v akomkoľvek čitateľnom formáte napr. PDF, JPG, XML).

Obe formy sú rovnocenné. No na zasielanie elektronických faktúr je potrebné mať súhlas príjemcu, ktorý môže byť písomný (vyžadujú zvyčajne veľké spoločnosti) alebo ústny. Za súhlas sa môže považovať aj spracovanie faktúry alebo jej úhrada.

Faktúru je potrebné vystaviť v týchto prípadoch:

 • Dodanie tovaru
 • Dodanie služby
 • Prijatie platby
 • Ak dodávate služby do EÚ ako podnikateľ
 • Ak dodávate nový dopravný prostriedok do EÚ

Faktúru je treba vystaviť do 15 dní, od kedy nastane dodanie.

 

Náležitosti faktúry

Na faktúre sa uvádza slovné označenie „faktúra“.

Všetko, čo má obsahovať faktúra, nájdete v §74 ods. 1 v zákone o dani z pridanej hodnoty.

Sú to tieto náležitosti:

 • identifikácia dodávateľa: meno, priezvisko (obchodné meno), adresu miesta podnikania, prípadne prevádzkarne podnikateľa a jeho IČO, DIČ, IČ DPH,
 • identifikácia odberateľa: meno, priezvisko, obchodný názov, adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne príjemcu tovaru alebo služby, bydlisko, iné miesto, kde sa obvykle zdržiava a jeho IČO, DIČ, IČ DPH (ak ich má pridelené),
 • poradové číslo faktúry – číslovanie faktúr je chronologicky podľa dátumu vystavenia. Pre číslovanie si môžete zvoliť viacero radov,
 • dátum dodania tovaru alebo služby, resp. dátum, kedy bola prijatá platba (záloha),
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • použitú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane (slovná informácia na faktúre „dodanie je oslobodené od dane),
 • výšku dane spolu v eurách,
 • informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“ – ak daň bude platiť príjemca tovaru alebo služby. Uplatňuje sa pri službách v EÚ a stavebných prácach.

A nech toho nie je málo, ešte by tam mohli byť aj tieto štyri náležitosti:

 • informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“ – ak sa faktúra vystavuje za odberateľa, toto sa týka skôr veľkých spoločností,
 • údaje o novom dopravnom prostriedku – to len pre informáciu, ak by ste predávali auto do EÚako fyzická osoba nepodnikateľ, tak ste povinný vystaviť faktúru,
 • informácia „úprava zdaňovania prirážky – cestovné kancelárie“ – ak sa uplatňuje osobitná úprava,
 • informácia „úprava zdaňovania prirážky –použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky –umelecké diela“ alebo „úprava zdaňovania prirážky – zberateľské predmety a starožitnosti“.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa váš však týkať nebudú.

Na faktúre ďalej môžete uviesť údaje:

 • číslo bankového účtu, kde chcete prijať úhradu,
 • prípadne informácia o platbe v hotovosti,
 • dátum splatnosti faktúry,
 • kto vystavil faktúru, prípadne aj telefonický kontakt na neho,
 • podpis a pečiatka.

Spôsob vystavovania faktúr nie je nijako zákonom určený. Môžete ich vystavovať ručne – priamo na predtlačené tlačivo, v tabuľkovom alebo textovom programe alebo využite program či aplikáciu presne na to určené.

Z aplikácií sa mi najviac osvedčili tieto:

www.mpohoda.sk – je prepojená s účtovným programom od Stormware

www.ikros.sk – umožňuje však iba priamo export do účtovných programov od Kros, a.s.

www.superfaktura.sk – umožňuje export do viacerých účtovných programov

www.idoklad.sk

Každá z aplikácií sa dá vyskúšať vopred zadarmo, takže si viete vybrať tú, čo vám najviac vyhovuje.

V prípade, ak budete využívať služby účtovníka, odporúčam s ním túto otázku prekonzultovať. Je dôležité, nech zvolená aplikácia umožňuje import do jeho účtovného programu. U nás sa používa Pohoda od Stormware, a preto majú všetci klienti prístup do mpohoda.sk zdarma. Ušetrí to peniaze a čas aj vám, aj účtovníkovi čas.